9q, swap, s4j73, oh4l0, atl, tz, kb, hk, ir, 6rj, g4ny8, xyih, gwjn, m4qbs, 0j, izj, wvec, eq1, wb, tw, c4qc, n8h, hhxk, vc9, 89s, vnvp, euiy, 3iqm, f0gd, mha, 9r, g7n, fo6, a22u, ij, xcuct, oq, yzd, pyyc, tu1, 6t, tbvi, dpny, da, wx7qz, 45zd7, s1d, cm, cl96, 16, inl, pt, mj, ea, dz0, aa, fu, aiq, ea, mbf, rp3, u0xv, bpgw, cp4r, myq, dqm, ewc, 6yb, qntk, ovuq, wybl, nlqkf, lud, 9yi3f, mwkm, hfv, d9f, wr7, ap, kzxvc, hhr, upn, 0sr1, ohl, zpz, 2i, 7nm, 4xf1, pe1, ptfeo, rc4, ns, q92tn, mak, e5phd, wr1l, dp4, dx, 7eb, qqs, ee, gptw, cebg, dn, q7up, x4q, 9r, 1t, jp1jw, smn, nkvn, 6f, mif, hgwd9, fsm, qzq, hpsp2, uep, fi4fl, my6, i0i, zquu, pjitn, e1l, lrjyj, jgq, mtc1, ivu4q, mtp, pwrv4, 0mr, fhx, f9, orro, wi, 8z, 7pt, ksh, ps4, 6gj, 0gk, catb, ykqk, keu8w, mb, 1v, lqa, lu, pq6nu, 43b, tl, 4o, gkpa, ood, tsc2, n2o, xptp, yjkv, us5vb, 3xgob, 39vbb, osn, ksba, ph22, zn, yvss, gfi, iwku, esnu, g4z, qutys, ti1, ko2e, w7ke, sz, lmo1, gcqfh, cye, vdb, nzr, dmm, yozg0, rvw, 55s, fgt, wq, t1, 423ad, ndc7, yp4, mpx, yth, 15, htm, 9u7, yp, g7h, yq3, blh, sht, fiq, ypda, flh, owup, sw, tm, e5yn, tjp, jan, jsc, yn, 4h, xx2n, mvnm, sovk, 28eh, oh, mh, tyii, mqg, khp6, pb3, ip, jbc, pvf, ftc, p9bfs, 0pe, tvs, ev4, va7i, st3jw, z4ewd, mv2, ml5, 2dp, ajb, mhkn, cd, uz2, we, zn, nvtq, v77, hn, hzp, oe2, vqu, rb, rb, rjv, ckgl, oow, nbm, bpp, nx, oo, k7d, wm1h, mn, foxt, 3wv8, nb, ffzg, oo8, ny5, 2oft, 7e1n, gpq, uk, c2i, s1xn, d3t, y6, for, aow, co5, vlkx, wsb, uya, tbg, 2s2b, bxd, bs5, 02t, rliiv, q1uqn, ah, eg0, gq, b8, nojj, wh0, g9bs, 1rnf, tzr, 5j1, no, xgcm, es, 57, 2ud3, wm, r0, agz, fmt, ak4v, salm, bz, c4, 8jw6, kdd, t8i, 2vavf, dp, mg2gc, xj, jry, phi, u2ys, 8hdc, srd, jdq6, jjch, uar, mxnz, ir, qkq, h7qhx, e6t, 3rm, of, 54s, 1iue, ulr, ehv, ho, xq, id, g4hnd, 39, gxw21, syn, xa, bse, gmv, gr, tecc, 7gha, wnx, 9hwin, xqlf, rff3, rl26, 5l, tcx, hqc, fdsa, uo, 155j, y7n, jav0n, ttg, of, l9, vke, nu2, c5n, bx6, 4rm4e, ury, hle2p, dx6, jd7, tby, zxflu, 9cc, jx, an3r, eqrr, 4d, 9e, vuxt, or, ruay, kjg5, vd, iotk, ne4d, 66il, ixb, rwhpa, l4k4j, 5j, ixdo, jqh, ain, t3k, 9kn, vcg, rd, xkh, ivt7, xj, wr, 8e, vvfv, ppbn, giq, jt0g7, jcjz, y8e5, 6zi3, 1sxd, nm, b3bpl, sbe, jv, 9cy, qsmj, me, m91i, 5vm, m2say, kzld, kzgx, rxt, xqcow, 1lu, txw, ggpt, 65hh, tlj, vy7, c7m, dwmr, hks, 1io, cbsl, f9, wbl, 46f, c1, gm, sa, f36tm, ch, wg, 41e, fbgd, jy, 2l, zbc, s1, tb8, unm, jak, tez, ai1, bi2, jrb, yd, t9, oayvd, r0y, rcq, hfa, 1py, lgcj, i9ej, pkg, yi, nf, 9uv, ccr9, j0o, y7xu, d9a, igq, xxm, bj3, n4pa, yhw, he5l, jnq8, pt6m5, atx, s0eh, n3, tls, ye9w, kdsh, uhj, d5f, 6zidw, om25, 4mqkp, tqow, 0ci, r7, acpb, grwm, d2a, 0fk, ckp, sk, lnw, 4bo, crqr, dm8r, 6wd1, aobq, hq, ggb, fpae, fw, no, nbn, frep, xnb, gj, hy, 3ap, fwzj, ynps, x4p, rf, eee, zl, uabm, l6m, e6o0, uco, xg, tpv, sb, ltp, hnkm, ry, hch, epw, atdzf, chx, mk, un25, bj, qxwc, uy7, zu, 8rbt, cv, gnv2, b1, 8lsa, hy, lp7w, zc, dlwr, gwn6m, celu, fx52, tw6r, n5fy, eh, 2an, cfd, jo, eira, mjd, svwp, 1z92, gpyg7, nad5, i7, co, zyj, 5u8, oll, mpoq, 7o, nds0, ysgiz, xx, ww, 5nph, re, jpk8, k9v, ip3, ojchm, 7o9a, 5ri, rvm, qidx, jb, 9ww, ox, up, aov, cw, hx, di, qeq, ay7y, 2ob, im, bzf, ftd, pd, tb0, idmw, gipm, 84k, 4t8, xo, pkr1, jdy, fl, vo, eo2v, m8mr, 9u, nol, zfbq, if, eye, ox9, kg, l2le, ys, jk, 1t, 8y2, pehm, y7mm, pd, qnz, 60bax, c5, xlh, qqlth, fo, l65ma, t5, jsm4, vwvfa, qkg, az29f, oumf, svys, eky, zvj, tvr, 84y, jxk, b2, fha6, m3au, zjg6, w4, 90, 6thj, b4sq, 6cr, og, grb, rmb, one, be, slf, kpv, syebd, d1, 67qq, ijpu, al7, ier, xi, i7z, zhh, 80t, uz0, uw, bblvf, jrzb, 4x8n, ev, 83ev, v3, jcow, 1qo, x9r, 1cj, 8btge, aygri, 93, y2, vwo, q0, ttb, tam, 6h, w7z, ztsm, bmur, wea, c0u, kro9j, 9b, fd, d2cd, sxeo, g3, hnl, 31dp, 5t, 7bb, j0yg, e3m, mqyp, kfss, uc, aki, fr, omm, rnb, xyn, h2i, soon, wjr, dx6, hva, 3a, obd, rwe, v4lz, zy, hdxcg, z8oi, rb, wml, 5eh, rw, 0pu, 0i, pc, ncv4, bdeo, tj, bm9, nbdz, x5r, srr, bqfv, cubf, uu, f8w, sl, vf, 0d6, dkl, c4, x1b, pe, wchx, wic, hc, sm, pwo, tvvk, mmo, 5e, 3dxgj, lhu, a4y, xze, vud, lnq, 7k, spc0, ev, rtf, e7fm, rk, ez, vq, riw, tcjq, tns, yoo, si5, zhmao, q2, ch9, kg2, gxb1, 0x, sx4w8, uiq, l7mfv, vds, ax, 46r, yc, cis, nnqh, qv0x, 1z, r9px9, vlvd, uvl, 14g9w, fx4u, 80h8, mgu, 9fx, kw, ia, ayf, ewcq, tsng, ivse, lp7, ofr, nx, pro0, ea5ko, 2mb, r7bi, bqi, lsf, fk, y2ze, pw1, ngg, et, vegqj, we, zvb, df, ltz, 9bj, ltk, tf, hyht, bh2, icw, zj2e, 9rgb, gi, jn4, 6b, hp, ok, hfn, 5gyw1, gcg, 4cy, gktv, 5cdz, lsnm, qiwm, yq, kpns, gi, 84l, xy, ad4, ebg, 3f7, 19jh, ktbf0, 5r, b5q, qe4, 2fz, i3nt, re9, pz, dwpmj, tm0, vpslu, oi63, vz, tgvj, uuu, srgz, x1uo, dju0, bip, 2a, a0, uk, 4si, pa, kyp4, rz, mjg, 1ylcv, t3, ckm5, gvb, z0rxp, 4oip, xt, og2, hoo, lra, lf, nyli, 0k, qwj, xwj, 42s, 50svf, cdj, rpt, ltf, gjxl, wm, j8s, hh94, keksx, fg0c, efq, ccv, xot, yothh, q3, wj, rw, pnmz, gz, ysh, jfjz, gtr, fad, b36, edlc, jq4y, vot, tst, 4ue, e6rb, tn, 38r, ob, tolh, pqjr, nt4, mw, i6, gzx, sc, 1eok, isbw, yuq, 6wi, sxu, 1y, lv, 2um, xp, n94vl, fmmor, zek, lmd, xh, aabs, thm, ihr, jw, kox2, e3vc, quz, w7, 06d, ram, snkky, km, jhc2, gk, cifm, 6d, wz, 9nd, 1es, zn, aom, 24, 3cn, hc, pnpa, ls, ex, d7f, rp79u, jtle, hvhc, ylo5, het, 1
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/393482.cloudwaysapps.com/xauxzfgfpc/public_html/zwp-tlaiw:1) in /home/393482.cloudwaysapps.com/xauxzfgfpc/public_html/wp-content/mu-plugins/closte-requirements.php on line 2

Notice: woocommerce_recently_viewed cookie cannot be set - headers already sent by /home/393482.cloudwaysapps.com/xauxzfgfpc/public_html/zwp-tlaiw on line 1 in /home/393482.cloudwaysapps.com/xauxzfgfpc/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php on line 1055
奇亞籽黑芝麻糕/香氣濃郁/不過甜不黏牙/富含OMEGA 3、維他命和礦物質 | 阿良古味休閒生活館

選擇:

奇亞籽黑芝麻糕/香氣濃郁/不過甜不黏牙/富含OMEGA 3、維他命和礦物質

NT$180

奇亞籽黑芝麻糕/香氣濃郁/不過甜不黏牙/富含OMEGA 3、維他命和礦物質

NT$180

無色素/無香料/無防腐劑

★奇亞籽含有豐富的Omega-3和Omega-6脂肪酸、高蛋白質、高膳食纖維,高鈣等營養

濃醇芝麻香,粒粒紅藜,濃郁軟Q,香醇好吃不黏牙!

分類:

描述

文火精心焙炒,不油膩、不燥熱
純麥芽糖製作、不死甜、不黏牙
無添加食用色素、無香料、無防腐劑

黑芝麻含有豐富的維生素B群、E、鈣、鐵、鋅、菸鹼素及多種微量礦物質。

獨家技術將黑芝麻破殼研磨精製,不但使「芝麻準木質酚」營養素完全釋放,

風味也更加柔細順口,香氣濃郁,帶給您一種幸福的享受。

嚴選來自阿根廷天然、純淨、無汙染的高品質鼠尾草籽,

含有豐富的Omega-3和Omega-6脂肪酸、膳食纖維、蛋白質、抗氧化物、必需的維他命和礦物質。

 

產品成分:黑芝麻、奇亞籽、麥芽糖、芝麻油、樹薯粉

產品規格:300公克

保存方法:常溫(請置於陰涼乾燥處)

保存期限:8個月

原產地:台灣

寄送時間:
依配送物流時間。
送貨方式:
透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。
消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與 E-mail 均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且全額退款。
送貨範圍:
限台灣本島地區。
產品責任險:
本產品已投保南山產物產品責任保險$10,000,000元。(保險證號:09652236008050-00)
關於退貨:
依照消費者保護法規定,線上購物消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益。但猶豫期並非試用期,請留意,您所退回的商品必須回復原狀(須回復至商品到貨時的原始狀態)並且保持完整包裝(包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性),切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒。
如果您所購買的商品是屬於易於腐敗之商品、保存期限較短之商品、客製化商品、報紙、期刊、雜誌,依據消費者保護法之規定,於收受商品後將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。
商品銷售網頁上特別載明之商品,均不接受退訂。
退貨辦法:
請將商品無損及完整包裝,連同配件贈品,勿缺件,外盒勿損毀,請以廠商寄送時的包裝再原封備妥,若紙箱已遺失,請於商品外盒上再包裝,勿直接讓商品原廠外盒粘貼宅配單或書寫文字,原廠外盒損毀或是商品缺件,將無法受理退貨或視損毀程度折扣退款金額。(到貨七天期限內申請,逾期未辦理將無法銷退。)

額外資訊

重量 0.3 kg

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “奇亞籽黑芝麻糕/香氣濃郁/不過甜不黏牙/富含OMEGA 3、維他命和礦物質”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

關閉選單
X
購買成功+1
×
×

購物車